โครงการ University Pathway (ภาคภาษาเยอรมัน) เตรียมความพร้อมที่ Aachen /Geilenkirchen Germany

รายละเอียดโครงการ พร้อมค่าใช้จ่าย

รายละเอียด

– ค่าสมัครและดำเนินการด้านเอกสาร
– เรียน Foundation ที่ Aachen/Geilenkirchen Germany 1 ปี / 2 เทอม
– ที่พักในหอพักนักศึกษา (ห้องละ 4 คน)
– ประกันนักศึกษา 1 ปี
– รถมารับยังสนามบิน Düsseldorf ประเทศเยอรมนี
– ดำเนินการด้านเอกสารยื่นวีซ่าเพื่อศึกษาต่อ (ไม่รวมค่าวีซ่า)
– ดำเนินการจัดหาตัวเครื่องบิน (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน)

ราคา (ยูโร)

19,500
หมายเหตุสำคัญ

– ผู้สมัครโครงการนี้จะต้องมีวุฒิ ม.6 หรือ เทียบเท่า วุฒิ กศน, Igcse, GED ก็สามารถสมัครได้
– ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเท่านั้น หากต้องการบริการด้านอื่นนอกเหนือจากที่สถาบันได้ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
– เมื่อผู้สมัครเดินทางถึงประเทศเยอรมนีแล้ว สถาบันทางเยอรมนีจะเป็นผู้รับช่วงดูต่อต่อหากมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น ให้ติดต่อสถาบันทางเยอรมนีโดยตรง ไม่ต้องผ่านทางสถาบัน GEDC อีกต่อไป ดังนั้นจึงถือว่าสิ้นสุดขอบข่ายการดูแลและให้บริการของสถาบัน GEDC ทันทีที่ผู้สมัครเดินทางถึงประเทศเยอรมนี