“ระบบ Dual Study คือระบบเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย มีเงินเดือนให้ ระหว่างเรียนมากสุดถึงปีละ 12,000 ยูโร …

Dual Study Bachelor/Master

ขอเชิญน้องๆ ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี และปริญญาโทในระบบ Dual Study (เรียนไปด้วยทำงานไปด้วย) ที่ประเทศเยอรมนี โดยมีเงินเดือนให้ระหว่างเรียนมากสุดถึงปีละ 12,000 ยูโร

รายละเอียดโครงการ
  • คอร์สภาษาเยอรมัน A1-A2 (ระดับปริญญาตรี) ที่ GEDC
  • คอร์สภาษาเยอรมัน A1-B1 (ระดับปริญญาโท) ที่ GEDC
  • คอร์สภาษาเยอรมัน B1-B2 ที่ประเทศเยอรมนีพร้อมที่พักกับ
  • ครอบครัวชาวเยอรมัน พร้อมอาหาร 2 มื้อ จำนวน 16 สัปดาห์
  • ประกันสุขภาพและการเดินทางตลอดโครงการ
  • ผู้ดูแลตลอดโครงการ
ระยะเวลาการรับสมัคร
 • เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
สำหรับปริญญาตรี 
 • สำเนา Passport
 • รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว 2 รูป
 • ใบ Transcript ผลการศึกษาถึงเทอมปัจจุบัน (ภาษาอังกฤษ)
 • ใบรับรองสถานภาพนักเรียน/นักศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
สำหรับปริญญาโท
 • สำเนา Passport
 • รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว 2 รูป
 • ใบ Transcript ม.ปลาย (ภาษาอังกฤษ)
 • ใบรับรองจบ ม.6 (ภาษาอังดฤษ)
 • ใบ Transcript ปริญญาตรี (ภาษาอังกฤษ) (สำหรับปริญญาโท)
 • ใบรับรองจบปริญญา (ภาษาอังกฤษ) (สำหรับปริญญาโท)
 • ใบรับรองการฝึกงานในสาขาที่ต้องการสมัคร (ภาษาอังกฤษ)
 • Resume/CV (ภาษาอังกฤษ)
 • Motivation Letter แรงจูงใจในการต่อระบบ Dual Study (ภาษาอังกฤษ)
 • Recommendation Letter จากอาจารย์ 2 ท่าน (ภาษาอังกฤษ) 

รูปแบบโครงการ (สำหรับปริญญาตรี)

• Step 1 : สมัครเข้าโครงการพร้อมเลือกสาขาที่จะเรียน

• Step 2 : สอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์

• Step 3 : เรียนภาษาเยอรมันระดับ A1-A2 (120 ชม.) ที่สถาบัน GEDC Bangkok

• Step 4 : เรียนภาษาเยอรมันที่ประเทศเยอรมนีระดับ B1-B2 พักกับครอบครัวชาวเยอรมันพร้อมอาหาร 2 มื้อ

• Step 5 : สอบวัดระดับความรู้ทางภาษาเยอรมัน

• Step 6 : เข้าเรียนเตรียมมหาวิทยาลัยในสาขาที่เลือกในวันสมัคร

• Step 7 : สอบจบ FEP/FSP หรือที่เรียกว่า Feststellungsprüfung

• Step 8 : สัมภาษณ์งานกับทางบริษัทที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดไว้ให้

• Step 9 : เข้าเรียนระบบ Dual Study ในมหาวิทยาลัยของโครงการที่เมือง Düsseldorf

รูปแบบโครงการ (สำหรับปริญญาโท)

• Step 1 : สมัครเข้าโครงการพร้อมเลือกสาขาที่จะเรียน

• Step 2 : เรียนภาษาเยอรมันระดับ A1-A2 (120 ชม.) ที่สถาบัน GEDC Bangkok 

• Step 3 :  เรียนภาษาเยอรมันที่ประเทศเยอรมนีระดับ B1-C1 พักกับครอบครัวชาวเยอรมันพร้อมอาหาร 2 มื้อ

• Step 4 : สอบวัดความรู้ทางภาษาเยอรมัน C1/DSH/TestDaF

• Step 5 : สัมภาษณ์งานกับทางบริษัทที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดไว้ให้

• Step 6 : เข้าเรียนระบบ Dual Study ในมหาวิทยาลัยของโครงการที่เมือง Düsseldorf