ขอเชิญน้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศเยอรมนีในระดับมัธยมศึกษาประจำปี 2021
ระยะเวลา 1 ปี ออกเดินทางเดือนกรกฎาคม 2021

เงื่อนไขในการสมัคร
 • ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 15-20 ปี
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมหรือระดับอุดมศึกษา
รายละเอียดโครงการ
 • คอร์สภาษาเยอรมัน A1-A2 ที่ GEDC
 • เรียนแลกเปลี่ยนในโรงเรียนมัธยมที่ประเทศเยอรมนี
 • ที่พักกับครอบครัวชาวเยอรมัน
 • ประกันสุขภาพและอุุบัติเหตุตลอด
 • ผู้ดูแลตลอดโครงการการเดินทาง

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 1. สำเนา passport เล่มปัจจุบัน (ถ้าไม่มีใช้สำเนาบัตรประชาชน)
 2. รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 3. ใบ Transcript ผลการศึกษาถึงเทอมปัจจุบัน (ภาษาอังกฤษ)
 4. ใบรับรองสถานภาพนักเรียน/นักศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 5. Portfolio เกี่ยวกับตัวเองและครอบครัว (ภาษาอังกฤษ)
 6. Motivation Letter จดหมายแรงจูงใจในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน (ภาษาอังกฤษ)

ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ 549,990 บาท